Особливості формування камерно-інструментальної виражальності Бориса Лятошинського 1910–1920 років: від салонного стилю до симфонічного драматизму

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31500/2309-8813.17.2021.248430

Ключові слова:

камерно-інструментальна творчість, Романс для віолончелі та фортепіано, «Жалобна прелюдія», Соната для скрипки і фортепіано, авторська виражальність, Борис Лятошинський

Анотація

Проаналізовано особливості формування камерно-інструментального почерку Бориса Лятошинського 1910– 1920 років у контексті становлення авторської виражальності. Також здійснено комплексний аналіз творчої особистості Бориса Лятошинського у ранній (1910-ті) та модерний (1920-ті) життєві періоди з метою окреслення культурно-історичних умов існування митця у трагічний час другої половини 1910-х, впливів непростої соціокультурної ситуації на коло образно-значеннєвих характеристик творчості композитора. Простежено, що у 1910-х композитор більшою мірою потужно модифікував усталені засоби і прийоми композиторської пізньоромантичної виражальності, а у 1920-х палітра камерно-інструментальної творчості стала площиною симфонічних пошуків митця. Саме на ній Лятошинський апробовує своє творче кредо композитора-симфоніста з відповідною образно-значеннєвою, за суттю екзистенційною драматургією задуму.

Біографії авторів

Ігор Савчук, Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України

Доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник,
Заступник директора з наукової роботи

ТЕТЯНА ГОМОН, Київський інститут музики імені Р. Глієра

Кандидат мистецтвознавства,
Старший викладач камерного ансамблю кафедри виконавських
дисциплін № 1

Посилання

Belza, I. (1972). Fortepiannye proizvedeniya Lyatoshinskogo [Liatoshynsky’s musical works for piano]. In Liatoshynskyi, B. Sochineniya dlya fortepiano (pp. 5–6). Moskva: Muzyka.

Bulat, T. (1987). Romansy B. N. Lyatoshinskogo (obrazno-tematicheskaya i stilevaya evolyuciya zhanra) [The romances by Borys Liatoshynsky (imagery, theme, style evolution of the genre)]. In Boris Nikolaevich Lyatoshinskij: sb. statei (pp. 73–84). Kyiv: Muzichna Ukraina.

Diachkova, O. (1995). Vokalnyi tsykl B. Liatoshynskoho “Misiachni tini” (do pytannia pro poetychnu orhanizatsiiu) [Misiachni tini vocal cycle by Borys Liatoshynsky (on the issue of poetic organization)]. In Muzychnyi svit Borysa Liatoshynskoho: zb. material. (pp. 62–67). Kyiv: Tsentrmuzinform.

Gomon, T. (2010). Tvorchist Borysa Liatoshynskoho 10-kh rokiv XX stolittia v aspekti formuvannia ukrainskoho modernistskoho mystetstva [Borys Liatoshynsky’s 1910s’ legacy: Development of Ukrainian modernist art]. Kultura i suchasnist: almanakh; zb. st., 1, 178–184.

Gomon, T. (2016). Zhanrovo-stylova panorama kamerno-vokalnoi tvorchosti B. M. Liatoshynskoho 1910-kh rokiv na materiali avtohrafiv Kabinetu-muzeiu kompozytora [Genre and style outline of the vocal chamber legacy of Borys Liatoshynsky of the 1910s. Based in the manuspript materials of the composer’s CabinetMuseum]. In Mytets — kultura — vymiry chasu. Mizhnarodni naukovi chytannia 2016 v Muzei Borysa Liatoshynskoho v Zhytomyri: zb. st. (pp. 130–143). Zhytomyr: O. O. Yevenok.

Gomon, T. (2020). Vid avtora-uporiadnyka [Word from the compiling author]. In Liatoshynskyi Borys. Romans dlia violoncheli ta fortepiano (pp. 5–9). Kyiv: IPSM NAM Ukrainy.

Hrysenko, L. (1995). B. Liatoshynskyi i ukrainska poeziia [Borys Liatoshynsky and Ukrainian poetry]. Muzychnyi svit Borysa Liatoshynskoho: zb. material (pp. 56–58). Kyiv: Tsentrmuzinform.

Hrysenko, L. (1963). Rol orhannoho punktu i ostynato u tvorchosti B. M. Liatoshynskoho [The role of pedal point and ostinato in the legacy of Borys Liatoshynsky]. In Naukovo-metodychni zapysky: zb. st. (pp. 24–39). Kyiv: Mystetstvo.

Hurenko, Yu. (1975). Romansy 20-kh rokiv [The romances of the 1920s]. Muzyka, 1, 8–9.

Kopytsia, M. (2000). Lysty Maistra do Marharyty [The Master’s correspondence to Margarita]. Muzyka, 6, 7–9.

Kopytsia, M. (2001). Diialnist R. M. Hliiera v Kyievi: dzhereloznavchyi aspekt [Reinhold Glière’s Kyiv period: The aspect of source criticism]. Chasopys Natsionalnoi muzychnoi akademii Ukrainy imeni P. I. Chaikovskoho, 2(11), 132–137.

Kopytsia, M. (2002). Dramaturhichni kolizii symfonii Borysa Liatoshynskoho: navchalno-metod. posibnyk [Dramatic collisions of Borys Liatoshynsky’s symphony]. Kyiv: NMAU im. P. I. Chaikovskoho.

Kopytsia, M. (2008). Epistolohiia v labiryntakh muzychnoi istorii: monohrafiia [Epistology in the labyrinths of musical history: A monograph]. Kyiv: Avtohraf.

Kopytsia, M. (2009). Epistolohichni dokumenty istorii ukrainskoi muzyky: metodolohiia, teoriia, praktyka [Personal correspondence in the history of Ukrainian music: methodology, theory, practice] [Doctoral dissertation, Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine].

Kozarenko, O. (2000). Fenomen ukrainskoi natsionalnoi muzychnoi movy: monohrafiia [The phenomenon of Ukrainian national musical language: A monograph]. Lviv: Vyd-vo NTSh.

Novakovych, M. (2012). Kanon ukrainskoho muzychnoho modernizmu (na prykladi tvorchosti Borysa Liatoshynskoho): monohrafiia [The canon of Ukrainian musical modernism (on the basis of Borys Liatoshynsky’s legacy)]. Lutsk: PVD Tverdynia.

Pidsukha, O. (1995). Do problemy stylovykh poshukiv B. Liatoshynskoho v 20-ti roky XX st. v konteksti yevropeiskykh stylovykh tendentsii chasu [On the issue of Borys Liatoshynsky’s style experiments of the 1920s in the context of European style trends of the time]. In Muzychnyi svit Borysa Liatoshynskoho: zb. material. (pp. 26–29). Kyiv: Tsentrmuzinform.

Rzhevska, M. (2005). Na zlami chasiv: muzyka Naddniprianskoi Ukrainy pershoi tretyny XX st. u sotsiokulturnomu konteksti epokhy [A turning point in history: The music of Naddnipryanshchyna of the early twentieth century in the sociocultural context of the era]. Kyiv: Avtohraf.

Samokhvalov, V. (1977). Cherty simfonizma B. Lyatoshinskogo [Symphonic features of Borys Liatoshynsky]. Kyiv: Muzichna Ukraina.

Savchuk, I. (2000). Ekzystentsiini motyvy svitobachennia Borysa Liatoshynskoho (ekskurs 20-kh rokiv) [Existential motifs of Borys Liatoshynsky’s worldview (1920s overview)]. Kyivske muzykoznavstvo, 5, 150–158.

Savchuk, I. (2002). Postat maistra v ob’iektyvi ekzystentsialnoho dialohu kulturnykh tradytsii [The figure of the master in the focus of existential dialog of cultural traditions]. Naukovyi visnyk NMAU im. P. I. Chaikovskoho: zb. st., 16, 217–224.

Savchuk, I. (2005). Ekzystentsialnyi mif pro modernistskoho myttsia. Smyslovi kody kamerno-vokalnoi tvorchosti Borysa Liatoshynskoho ta Ihoria Belzy [The existential myth about a modernist artist. The codes of vocal chamber legacy of Borys Liatoshynsky and Igor Belza]. Naukovyi visnyk NMAU im. P. I. Chaikovskoho, 36(1), 43–52.

Savchuk, I. (2012). Kamerna muzyka 1920-kh v Ukraini: sproba filosofskoho osmyslennia [Chamber music in Ukraine in the 1920s: An attempt of philosophical evaluation]. Kyiv: Feniks.

Savchuk, I. (2015). “Borys Liatoshynskyi. Romansy 1920-kh”: nota bene u postvydavnychykh komentariakh [Borys Liatoshynsky. The romances of thw 1920s: Nota bene in post-publication commentary]. Mystetstvoznavstvo Ukrainy, 15, 119–134.

Shamaieva, K. Muzychne zhyttia Zhytomyra v 1919–1921 rokakh [Musical life in Zhytomyr in 1919–1921]. In Myttsi. Osvita. Chas: z arkhivnykh dzherel: zb. st. (pp. 48–61). Zhytomyr: Vydavets M. H. Kosenko.

Tsarevych, I. (1972). Kamerno-instrumentalni ansambli B. Liatoshynskoho, stvoreni u 20-kh rokakh [Instrumental chamber ensemble of Borys Liatoshynsky of the 1920s]. Ukrainske muzykoznavstvo, 7, 103–118.

Tsarevych, I. (1978). Nadrukovano vpershe [The first publication]. Muzyka, 4, 4.

Tsarevych, I. (1985). Pershyi tvir (do 90-richchia B. M. Liatoshynskoho) [The very first musical work (to Borys Liatoshynsky’s 90th birth anniversary)]. Muzyka, 1, 5–7.

Tsarevych, I. (1987). Strunnyj kvartet re minor soch. 1 B. N. Lyatoshinskogo (materialy k tvorcheskoj biografii kompozitora) [String Quartet D minor op. 1 by Borys Liatoshynsky (materials for the composer’s bio)]. In Kopytsia, M. D. (Ed.) Boris Nikolaevich Lyatoshinskij: sb. st. (pp. 126–130). Kyiv: Muzichna Ukraina.

Tsarevych, I. (1995a). Borys-Iaksa z Liatoshyna [Borys-Iaksa from Liatoshyn]. Muzyka, 1, 9–11.

Tsarevych, I. (1995b). “Ukrainskyi kvintet” B. M. Liatoshynskoho (deiaki problemy vykonannia) [Ukrainian Quintet by Borys Liatoshynsky (performance challenges)]. In Muzychnyi svit Borysa Liatoshynskoho: zb. materiali (pp. 68–69). Kyiv: Tsentrmuzinform.

Zaporozhets, N. (1960). B. N. Lyatoshinskij: monografiya [Borys Liatoshynsky: A monoraph]. Moscow: Sov. kompozitor.

Zolochevskyi, V. (1964). Lado-harmonichni osnovy ukrainskoi radianskoi muzyky [Basic mode and harmony of Ukrainian Soviet music]. Kyiv: Naukova dumka, 1964. 164 s. S. 16.

Paustovsky, K. (1985). Nachalo nevedomogo veka. Vremya bolshih ozhidanij: povesti [The start of an unchartered era. The time of great expectations: Novels]. Kyiv: Dnіpro.

Savytska, N. (1995). Do problemy stylovykh poshukiv B. Liatoshynskoho v 20-ti roky XX st. v konteksti yevropeiskykh stylovykh tendentsii chasu [On the problem of ]. In Muzychnyi svit Borysa Liatoshynskoho: zb. material. (pp. 26–29). Kyiv: Tsentrmuzinform.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-30

Як цитувати

Савчук, І., & ГОМОН, Т. (2021). Особливості формування камерно-інструментальної виражальності Бориса Лятошинського 1910–1920 років: від салонного стилю до симфонічного драматизму. Збірник наукових праць СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО, (17), 85–94. https://doi.org/10.31500/2309-8813.17.2021.248430

Номер

Розділ

Статті