DOI: https://doi.org/10.31500/2309-8813.13.2018.152212

Український плакат: етапи розвитку візуально-пластичної мови

Ольга Гладун

Анотація


Розглянуто розвиток українського плаката як первинного і домінантного візуального комунікатора з позиції його візуально-пластичної мови за історичними пластами. Проаналізовано загальну періодизацію українського образотворчого мистецтва ХХ століття, періодизацію екологічного плаката України (за О. Северіною), комерційного плаката (за Н. Сбітнєвою) та наукові дослідження української графіки О. Лагутенко. Виділено три основні етапи у загальній періодизації розвитку українського плаката ХХ — початку ХХІ століть з огляду на соціально-економічні умови та технологічні інновації.


Ключові слова


український плакат; візуальна комунікація; графічний дизайн; візуально-інформаційна культура

Повний текст:

PDF

Посилання


By`chkov V. V. Эstety`ka: uchebny`k. Moskva: Gardary`ky`, 2004. 556 s.

Istoriya ukrayins`kogo my`stecztva: u 5 t. // golov. red. G. Skry`pny`k. Ky`yiv: NAN Ukrayiny`, In-t my`stecztvoznavstva, fol`klory`sty`ky` ta etnologiyi im. M. T. Ry`l`s`kogo, 2007. T. 5: My`stecztvo XX stolittya. 1048 s.

Istoriya ukrayins`kogo my`stecztva: u 6 t. // za zag. red. M. Bazhana. Ky`yiv: Akademiya nauk URSR, Golov. red. URE, 1968. T. 6: Radyans`ke my`stecztvo 1941–1967 rokiv. S. 219–247.

Istoriya ukrayins`koyi kul`tury`: u 5 t. // Golov. red. B. Ye. Paton. Ky`yiv: Naukova dumka, 2011. T. 5. Kny`ga 1. Ukrayins`ka kul`tura XX — pochatku XXI stolit`. 862 s.

Lagutenko O. A. Ukrayins`ka grafika pershoyi trety`ny` XX stolittya: zagal`noyevropejs`ki tendenciyi ta nacional`ni osobly`vosti rozvy`tku: avtoref. dy`s. ...d-ra my`stecztvoznavstva: 17.00.05 // Nacz. akad. obrazotv. my`stecz. ta arxit. Ky`yiv, 2008. 38 s.

Sby`tneva N. F. «Kommerchesky`j» sty`l` v grafy`cheskom dy`zajne: osobennosty` y` perspekty`vы razvy`ty`ya // Visny`k Xarkivs`koyi derzhavnoyi akademiyi dy`zajnu i my`stecztv. Xarkiv: XDADM, 2007. # 6. S. 153–163.

Sbitnyeva N. F. Istoriya grafichnogo dy`zajnu: navch. posib. // Xark. derzh. akad. dy`zajnu i my`stecztv. Xarkiv: XDADM, 2014. 224 s.

Severina O. M. Ekologichny`j plakat: stanovlennya ta rozvy`tok (za materialamy` Mizhnarodny`x triyenale «4-j Blok»): avtoref. dy`s. ...kand. my`stecztvoznavstva: 17.00.07 // Xark. Derzh. akad. dy`zajnu i my`stecztv. Xarkiv, 2010. 24 s.

Stankevy`ch M. Protody`zajn, koncepciyi i morfologiya dy`zajnu. Nary`sy` z istoriyi ukrayins`kogo dy`zajnu XX stolittya: Zb. statej // In-t problem suchasnogo my`stecztva NAM Ukrayiny`; za zag. red. M. I. Yakovlyeva. Ky`yiv: Feniks, 2012. S. 122–131.

Tofler Э. Tret`ya volna. Moskva: OOO «Fy`rma “Y`zdatel`stvo AST”», 2004. S. 6–261.

Xramova-Baranova O. L. Deyaki storinky` istoriyi rozvy`tku grafichnogo dy`zajnu v Ukrayini u XX st. ta jogo periody`zaciya // Naukovi praci: naukovo-metody`chny`j zhurnal. My`kolayiv: Vy`d-vo ChDU imeni Petra Mogy`ly`, 2006. Vy`p. 35. T. 48. Istoriya. S. 131–134.

Yakovlyev M. I. Peredmova do zb. statej // Nary`sy` z istoriyi ukrayins`kogo dy`zajnu XX stolittya: Zb. statej / In-t problem suchasnogo my`stecztva NAM Ukrayiny`; za zag. red. M. I. Yakovlyeva. Ky`yiv: Feniks, 2012. S. 3–5.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бычков В. В. Эстетика: учебник. Москва: Гардарики, 2004. 556 с.

Історія українського мистецтва: у 5 т. // голов. ред. Г. Скрипник. Київ: НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, 2007. Т. 5: Мистецтво XX століття. 1048 с.

Історія українського мистецтва: у 6 т. // за заг. ред. М. Бажана. Київ: Академія наук УРСР, Голов. ред. УРЕ, 1968. Т. 6: Радянське мистецтво 1941–1967 років. С. 219–247.

Історія української культури: у 5 т. // Голов. ред. Б. Є. Патон. Київ: Наукова думка, 2011. Т. 5. Книга 1. Українська культура ХХ — початку XХІ століть. 862 с.

Лагутенко О. А. Українська графіка першої третини ХХ століття: загальноєвропейські тенденції та національні особливості розвитку: автореф. дис. ...д-ра мистецтвознавства: 17.00.05 // Нац. акад. образотв. мистец. та архіт. Київ, 2008. 38 с.

Сбитнева Н. Ф. «Коммерческий» стиль в графическом дизайне: особенности и перспективы развития // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Харків: ХДАДМ, 2007. No 6. С. 153–163.

Сбітнєва Н. Ф. Історія графічного дизайну: навч. посіб. // Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. Харків: ХДАДМ, 2014. 224 с.

Северіна О. М. Екологічний плакат: становлення та розвиток (за матеріалами Міжнародних трієнале «4-й Блок»): автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства: 17.00.07 // Харк. Держ. акад. дизайну і мистецтв. Харків, 2010. 24 с.

Станкевич М. Протодизайн, концепції і морфологія дизайну. Нариси з історії українського дизайну ХХ століття: Зб. статей // Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМ України; за заг. ред. М. І. Яковлєва. Київ: Фенікс, 2012. С. 122–131.

Тофлер Э. Третья волна. Москва: ООО «Фирма “Издательство АСТ”», 2004. С. 6–261.

Храмова-Баранова О. Л. Деякі сторінки історії розвитку графічного дизайну в Україні у ХХ ст. та його періодизація // Наукові праці: науково-методичний журнал. Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2006. Вип. 35. Т. 48. Історія. С. 131–134.

Яковлєв М. І. Передмова до зб. статей // Нариси з історії українського дизайну ХХ століття: Зб. статей / Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМ України; за заг. ред. М. І. Яковлєва. Київ: Фенікс, 2012. С. 3–5.

ISSN: 2309-8813 (Print), e-ISSN: 2663-0362