DOI: https://doi.org/10.31500/2309-8813.13.2018.152198

Сучасне візуальне українське мистецтво у категоріях теоретичної естетики (феноменологічний аспект)

Олена Аккаш

Анотація


Досліджені характерні особливості сучасного українського візуального мистецтва у його концептуальному напрямку. Для досягнення цієї мети застосовані герменевтичний метод та категоріальний апарат феноменології як філософської дисципліни. Доводиться евристичність та результативність принципів, категорій та понять феноменології в процесі системного наукового аналізу мистецького процесу в Україні у XXI столітті. Зроблені висновки щодо перспектив розвитку культуротворчої діяльності на прикладі творчості представників концептуального напрямку сучасного візуального мистецтва.Ключові слова


сучасне мистецтво; концептуальний живопис; феноменологія; теоретична естетика

Повний текст:

PDF

Посилання


Bosenko A. V. Hodyi. Shestaya. Pastoralnaya Kiev: Feniks 2017–424 s.

Valdenfels B. Topohrafiia Chuzhoho: studii do fenomenolohii Chuzhoho.. Ky’yiv, 2004. — 206 s

G’adamer G.-G. Virshi i rozmova. Ese. Ky’yiv, 2002–86 s.]

Gusserl’ E. Dosvid i sudzhennya. Dopredy’katy’vnj (Recepty’vny’j) dosvid s. 312–334 pereklad V. I Kebuladze Δόξα / Doksa Zbirny’k naukovy’x pracz’ z filosofiyi ta filologiyi. Vy’p.14. Nimecz’ka fenomenologichna trady’ciya v filosofiyi, gumanitary’sty’ci ta kul’turi. Odesa.2009–424 s.

Kebuladze V. I. Fenomenologiya dosvidu Ky’yiv: Dux i litera, 2017. — 280 s. Vy’d. tretye

Liotar Zh. -F. Fenomenologiya / Perevod s angliyskogo i posleslovie B. G. Sokolova — SPb: Aleteyya, 2001. —160 s.

Minakov M. A. Istoriya ponyattya dosvidu. Ky’yiv, 2007. — 380 s.

V. S. Luk’yanecz’ O. M. Kravchenko L. V. Ozadovs’ka, O. Ya. Moroz Naukovy’j svitoglyad na zlami stolit’,. Monografiya. Ky’yiv, 2006. — 288 s


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Босенко А. В. Ходы. Шестая. Пасторальная. Киев: Феникс, 2017–424 с.

Вальденфельс Б. Топографія Чужого: студії до феноменології Чужого.– Київ, 2004.– 206 с.

Ґадамер G.-G. Вірші і розмова. Есе. Київ, 2002. — 86 с.

Гуссерль Е. Досвід і судження. Допредикативнй (Рецептивний) досвід с. 312–334\ переклад В. І. Кебуладзе у Δόξα / Докса Збірник наукових праць з філософії та філології. Вип.14. Німецька феноменологічна традиція в філософії, гуманітаристиці та культурі. Одеса. 2009.— 424 с.

Кебуладзе В. І. Феноменологія досвіду Київ: Дух і літера, 2017. — 280 с. Вид. третє Kebuladze V. I.

Лиотар Ж. -Ф. Феноменология / Перевод с английского и послесловие Б. Г. Соколова СПб.: Алетейя, 2001. —160 с.

Мінаков М. А. Історія поняття досвіду Київ. 2007. —380 с.

Лукьянець В. С., Кравченко О. М., Озадовська Л. В., Мороз О. Я. Науковий світогляд на зламі століть. Монографія Київ 2006–288 с

ISSN: 2309-8813 (Print), e-ISSN: 2663-0362