DOI: https://doi.org/10.31500/2309-8813.13.2017.142291

«Праця Пильщиків» Олександра Богомазова

Андрій Сидоренко

Анотація


У статті на основі архівних джерел НХМУ та ЦДАЛМУ проводиться реконструкція історичних обставин та особливостей роботи Олександра Богомазова над картинами на тему праці пилярів (слово пильщик в заголовку використано відповідно до літературних джерел другої половини 1920-х років).

Ключові слова


Олександр Богомазов; «Праця пильщиків»; українське авангардне мистецтво

Повний текст:

PDF

Посилання


Spohady dochky O. Bohomazova (Vstup E. Dymshytsia) [Memoirs of the O. Bohomazov’s daughter (With an introduction by E. Dymshyts)] // Ukrainske mystetstvoznavstvo [Ukrainian art studies]. Kyiv: Nauk. dumka, 1993. Vyp. 1. S. 141–154.

Horbachov D. Nove znaiomstvo z Bohomazovym [Horbachov D. New look on Bohomazov] // Vitchyzna [Homeland]. 1966. No. 6.

Horbachov D. Na soniachnykh vantakh [Horbachov D. On the sunshine shrouds] // Ukraina [Ukraine]. 1980. No. 20.

Horbachov D. Prorochyi rukopys [Horbachov D. The prophetic manuscript] // Nauka i kultura. Ukraina [Science and Culture. Ukraine]. Kyiv, 1989. Vyp. 23.

Horbachov D. Sania i Vanda abo Lohika krasy [Horbachov D. Sania and Vanda, or Logic of beauty] // Radianska zhinka [The Soviet Woman]. 1990. No. 10.

Horbachov D. Na karti Ukrainskoho avanhardu [Horbachov D. On the map of Ukrainian avant-garde] // Kultura ta zhyttia [Culture and Life]. 1991. No. 15. 13 kvit.

Horbachov D. Ne dlia hroshei narodzhenyi, abo Lohika krasy [Horbachov D. Born not for money, or Logic of beauty] // Fine Art. 2008. No. 5.

Markade V. Ukrainske mystetstvo XX stolittia i Zakhidna Yevropa [Markade V. Ukrainian art of the 20th century and the Western Europe] // Vsesvit [Universe]. 1990. No. 7. S. 169–180.

Nakov А. Alexander Bogomazov. Toulouse: Musée d’Art Moderne, 1991.

Dychenko I. Osvichenyi i osvitonosnyi [Dychenko I. Educated and education-giving] // Kultura i zhyttia [Culture and life]. 1987. 6 veres.

Mudrak M. Okrashennaya poverhnost v ukrainskom avangarde: ot fakturyi do stroitelstva [Mudrak M. Painted surface in Ukrainian avant-garde: From texture to construction] // Panteon 45 (1987) [Pantheon 45 (1987)]. C. 138–143.

Oleksandr Bohomazov: 1880–1930: Kataloh tvoriv [Oldeksandr Bohomazov: 1880–1930: Catalogue] / Avt. vst. st. E. O. Dymshyts, upor. M. M. Kolesnykov. Kyiv, 1991. 48 s.: il.

Fedoruk O. Peretyn znaku: U 3 kn. [Fedoruk O. Crossroad of a sign: In 3 volumes] Kyiv: Vyd. dim «A + S», 2006. Kn. 1: Istoriia ta teoriia mystetstva. Postati. Narodna tvorchist [Vol. 1: History and theory of art. Figures. Folk art].

Ovchynnikov V. Spohady pro navchannia u Kyivskomu khudozhnomu instytuti [publikatsiia dokumenta O. Kashuby-Volvach] [Ovchynnikov V. Memoirs about studying at the Kyiv Art Institute (Publication of the document by O. Kashuba-Volvach)] // Suchasne mystetstvo: Nauk. zb. [Sontemporary art: Collected works]. Kyiv: Feniks, 2010. Vyp. VII. S. 271–291.

Kashuba O. Vystavka «Lanka» ta yii vysvitlennia v kyivskii periodytsi [Kashuba O. The «Lanka» exhibition and its coverage in the Kyiv periodics] // Suchasnist [Contemporary Life]. 1997. No. 12. S. 153–156.

Kashuba-Volvach O. Rytmy tvorchoi voli [Kashuba-Volvach O. Rhythms of the artistic will] // Obrazotvorche mystetstvo [Fine Art]. 2014. No. 3. S. 66–68.

Alexander Bogomazov. 1880–1930. London: James Butterwick, 2016. 134 p.

Kashuba-Volvach O. Oleksandr Bohomazov: Avtoportret [Kashuba-Volvach O. Oleksandr Bohomazov: A Self-Portrait]. Kyiv: Rodovid, 2012. 108 s.

Kashuba O. D. Kubofuturyzm v Ukraini. O. Bohomazov: teoriia ta praktyka. (Stvorennia novykh stylovykh form zhyvopysu): Dys. ... kand. mystetstvozn.: 17.00.05 [Kashuba O. Cubo-futurism in Ukraine. O. Bohomazov: theory and practice (Emergence of the new style forms of fine art: A candidate’s thesis)]. Kyiv, 1999. 216 s.

Kolektsiia NKhMU. Zhyvopys XIX — pochatku XX stolittia [The collection of the National Art Museum of Ukraine. Fine art of the 19th and early 20th centuries]. Kyiv: Oranta, 2009. 127 s. Vyp. 1.

Spetsfond 1937–1939 rokiv. Z kolektsii NKhMU: kataloh [Special collection: 1937–1939. From the National Art Museum of Ukraine collection: Catalogue] / Avt.-uporiad. Yu. Lytvynets / NKhMU. Kyiv: Feniks, 2016. 408 s.

Sukalo A. Zhyttiepys Oleksandra Bohomazova (za dokumentamy osobovoho fondu TsDAMLM Ukrainy) [Sukalo A. Life of Oleksandr Bohomazov (according to the documents of the personal collections from the Central State Archive-Museum of the Literature and Art of Ukraine)] // Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrainy [Manuscript and printed legacy of Ukraine]. 2015. Vyp. 19. S. 31–49.

–1928 rr. TsDAMLMU [1927–1928. Central State Archive-Museum of the Literature and Art of Ukraine]. F. 360. Op. 1. Spr. 125.

Arhangelskiy A. S., Arhangelskiy V. A. Zheleznodorozhnyie stantsii SSSR: Spravochnik: V 2 kn. [Arhangelskiy A. S., Arhangelskiy V. A. Railway stations of the USSR: A handbook: In 2 volumes] Moskva: Transport, 1981. Kn. I. S. 304.

Boyarskiy kraevedcheskiy muzey: Istoriya sozdaniya Boyarskogo kraevedcheskogo muzeya [Boyarka Town Museum: History of emergence of the Boyarka Town Museum]. URL: http://www.ks-rda.gov.ua/ru/tourism/museums/ (last accessed: 28.11.2017).

Kucherenko M. Chy ye Boiarka istorychnym mistom [Kucherenko M. On whether Boyarka is a historical town] // Pamiatky Ukrainy: istoriia ta kultura [Sites of Ukraine: History and culture]. 2006. No. 4. S. 3–33.

Istoriia mist i sil Ukrainskoi RSR. Kyivska oblast [History of towns and villages of the Ukrainian SSR: Kyiv oblast] / holova red. kolehii F. M. Rudych. Kyiv: Hol. red. URE, 1971. 792 s.

–1928 rr. TsDAMLMU [1927–1928. Central State Archive-Museum of the Literature and Art of Ukraine]. F. 360. Op. 1. Spr. 19.

Bogomazov o kartine «Raspilka breven» [Bohomazov on the «Sawing the Logs» painting. Central State Archive-Museum of the Literature and Art of Ukraine]. F. 360. Op. 1. D. 169. S. 17–18.

–1916 rr. TsDAMLMU [1915–1916. Central State Archive-Museum of the Literature and Art of Ukraine]. F. 360. Op. 1. Spr. No. 158.

–1916 rr. TsDAMLMU [1915–1916. Central State Archive-Museum of the Literature and Art of Ukraine]. F. 360. Op. 1. Spr. No. 158. Ark. 53.

Yefimovych S. Druha vseukrainska khudozhnia vystavka [Yefimovych S. Second All-Ukrainian Art Exhibition] // Proletarska pravda [The Proletarian Truth]. 03.07.1929. TsDAMLMU [Central State Archive-Museum of the Literature and Art of Ukraine]. F. 360. Op. 1. Spr. 233.

Palmov V. N. Pro moi roboty [Palmov V. On my works] // Nova heneratsiia [New Generation]. 1929. No. 8. S. 27–29.

Bohomazov O. TsDAMLMU [Bohomazov O. Central State Archive-Museum of the Literature and Art of Ukraine]. F. 360. Op. 1. Spr. 169. S. 30.

Bohomazov O. TsDAMLMU [Bohomazov O. Central State Archive-Museum of the Literature and Art of Ukraine].F. 360. Op. 1. Spr. 169. S. 34.

–1930 rr. TsDAMLMU [1929–1930. Central State Archive-Museum of the Literature and Art of Ukraine]. F. 360. Op. 1. Spr. 169. S. 38.

Bohomazov O. 1929–1930 rr. TsDAMLMU [Bohomazov O. 1929–1930. Central State Archive-Museum of the Literature and Art of Ukraine]. F. 360. Op. 1. Spr. 22. S. 1.

Bohomazov O. 1929–1930 rr. TsDAMLMU [Bohomazov O. 1929–1930. Central State Archive-Museum of the Literature and Art of Ukraine]. F. 360. Op. 1. Spr. 21. S. 1.

–1930 rr. TsDAMLMU [1929–1930. Central State Archive-Museum of the Literature and Art of Ukraine]. F. 360. Op. 1. Spr. 169. S. 52.

Proletarska pravda. 30.03.1928. TsDAMLMU [The Proletarian Truth. 03.30.1928. Central State Archive-Museum of the Literature and Art of Ukraine]. F. 360. Op. 1. Spr. 233.

Proletarska pravda. 07.02.1929. TsDAMLMU [The Proletarian Truth. 02.07.1928. Central State Archive-Museum of the Literature and Art of Ukraine]. F. 360. Op. 1. Spr. 233.

Bohomazov O. TsDAMLMU [Bohomazov O. Central State Archive-Museum of the Literature and Art of Ukraine]. F. 360. Op. 1. Spr. 169. S. 48.

Bohomazov O. TsDAMLMU [Bohomazov O. Central State Archive-Museum of the Literature and Art of Ukraine]. F. 360. Op. 1. Spr. 169. S. 50.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Спогади дочки О. Богомазова (Вступ Е. Димшиця) // Українське мистецтвознавство. — К.: Київ: Наукова думка, 1993. –. Вип. 1. — С. 141–154.

Горбачов Д. Нове знайомство з Богомазовим. // «Вітчизна». 1966, No 6.

Горбачов Д. На сонячних вантах // Україна. 1980. No 20;

Горбачов Д. Пророчний рукопис // Наука і культура. Україна. К., 1989. Вип. 23

Горбачов Д. Саня і Ванда або Логіка краси. // «Радянська жінка». 1990, No 10.

Горбачов Д. На карті Українського авангарду. //»Культура та життя». 1991, 13 квітня, No 15

Горбачов Д. Не для грошей народжений або логіка краси // Fine Art. 2008. No 5

Маркаде В. Українське мистецтво ХХ століття і Західна Європа // Всесвіт. — 1990. — No 7. — С. 169–180

Наков, А. Alexander Bogomazov — Toulouse, Musée d’Art Moderne, — К.,1991

Диченко І. Освічений і освітоносний // Культура і життя. — 1987. — 6 верес.

Mудрак М. «Окрашенная поверхность в украинском авангарде: от фактуры до строительства». Пантеон 45 (1987): 138–43

Олександр Богомазов: 1880–1930: Каталог творів / Авт. вст.. ст. Е. О. Димшиц, упор. М. М. Колесников М..КНФ «Гарант»– К., 1991. -48 с.: іл.

Олександр Федорук Перетин знаку. Кн. 1: Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. — Київ : Вид. дім А+С. — 2006

Овчинніков В. Спогади про навчання у Київському художньому інституті [публікація документа Олени Кашуби-Вольвач] / В. Овчинніков // Сучасне мистецтво: наук. зб. — К.: Фенікс, 2010. — Вип. VII. — С. 271–291.

Кашуба О. Виставка «Ланка» та її висвітлення в київській періодиці // Сучасніть/ -1997/-No 12 -С. 153–156.

Кашуба-Вольвач, О. Ритми творчої волі / О. Кашуба-Вольвач // Образотворче мистецтво. — 2014. — No 3. — С. 66–68.

Alexander Bogomazov. 1880–1930. / Джеймс Баттервік. Лондон — К, 2016. -134 с: іл

Кашуба-Вольвач О. Олександр Богомазов. Автопортрет. К.: Родовід, 2012. — 108 с

Кашуба О. Д. Кубофутуризм в Україні. О. Богомазов: теорія та практика. (Створення нових стильових форм живопису) [Текст] : Дис... канд. мист.: 17.00.05 /. — К., 1999. — 216 арк.

Колекція НХМУ. Живопис XIX — початку XX століття. — К. : Оранта, 2009 -.127 с. : кольор. іл. Вип. 1

Спецфонд 1937–1939 років. З колекції НХМУ: каталог / автор-упоряд. Юлія Литвинець; НХМУ. — Київ: Фенікс, 2016. -408 с. :іл.

Сукало А. Життєпис Олександра Богомазова (за документами особового фонду ЦДАМЛМ України) / // Рукописна та книжкова спадщина України. — 2015. — Вип. 19. — С. 31–49

1927–1928 рр. ЦДАМЛМУ. Ф. 360. оп 1 Спр. 125.

Архангельский А. С., Архангельский В. А. Железнодорожные станции СССР: Справочник. В двух книгах. — М.: Изд-во «Транспорт», 1981. Книга I — 368 стр., С- 304

http://www.ks-rda.gov.ua/ru/tourism/museums/

Кучеренко М. Чи є Боярка історичним містом /М. Кучеренко // Пам’ятки України: історія та культура. — 2006. — No 4. — С.3–33.

Історія міст і сіл Української РСР. Київська область / Ф. М. Рудич (голова ред. колегії) та ін. — К.: Гол. ред. УРЕ, 1971. — 792 с.

1927–1928 рр. ЦДАМЛМУ. Ф. 360. оп 1 Спр. 19.

Богомазов О картине «Распилка бревен». — Ф. 360. — оп. 1. — д. 169. — С.17–18.

1915–1916 рр. ЦДАМЛМУ. Ф. 360. оп 1 Спр. No 158

1915–1916 рр. ЦДАМЛМУ. Ф. 360. оп 1 Спр. No 158 арк. 53

С. Єфімович. Друга всеукраїнська художня виставка Пролетарська правда 03.07.1929 ЦДАМЛМУ. Ф. 360. оп 1 Спр.233

Пальмов В.Н. Про мої роботи [Текст] / В.Н. Пальмов // Нова генерація. — Х., 1929. — No 8. — С. 27–29

Богомазов О. ЦДАМЛМУ.– Ф. 360. — оп. 1. — Спр. 169. — С.30.

Богомазов О. ЦДАМЛМУ.– Ф. 360. — оп. 1. — Спр.169. — С.34.

В листі твір названий «Накат стовбура на козли» пізніше О. Богомазов скоротив назву «Накат стовбура» 1929–1930 рр. ЦДАМЛМУ.– Ф. 360. — оп. 1. — Спр.169. — С.38

Богомазов О. 1929–1930 рр.ЦДАМЛМУ.– Ф. 360. — оп. 1. — Спр.22. — С.1.

Богомазов О. 1929–1930 рр.ЦДАМЛМУ.– Ф. 360. — оп. 1. — Спр.21. — С.1.

1929–1930 рр. ЦДАМЛМУ.– Ф. 360. — оп. 1. — Спр.169. — С.52

«Пролетарська правда» 30.03.1928 ЦДАМЛМУ. Ф. 360. оп 1 Спр.233

«Пролетарська правда» 07.02.1929 ЦДАМЛМУ. Ф. 360. оп 1 Спр.233

Богомазов О. ЦДАМЛМУ.– Ф. 360. — оп. 1. — Спр. 169. — С.48.

Богомазов О. ЦДАМЛМУ.– Ф. 360. — оп. 1. — Спр. 169. — С.50

ISSN: 2309-8813 (Print), e-ISSN: 2663-0362