Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Вартість підготовки та публікації статті складає 1 650 гривень (для українських авторів) або 60 доларів (для авторів з інших країн).

Плата за обробку статей включає:

 • Редагування затверджених до друку статей (англійська, українська мови);
 • Редагування, верстка  та форматування в PDF;
 • Присвоєння DOI; Генерація XML для індексації;
 • Усі онлайн-інструменти для авторів та рецензентів;
 • Довготривале електронне архівування кожної статті;
 • Публікація відкритого доступу для кожної статті.

ВИМОГИ
до оформлення статей в збірник наукових праць «Сучасне мистецтво» Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Довідки за тел.: (044) 529-20-51 та за ел. поштою: ipsm2@ukr.net, science@mari.kiev.ua

Приймаються статті за такими напрямами:

023 — Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (17.03.2020)
025 — Музичне мистецтво (17.03.2020)
026 — Сценічне мистецтво (17.03.2020)
034 — Культурологія (17.03.2020)

Збірник наукових праць "Сучасне мистецтво" публікується один раз на рік.

Матеріали приймаються на сайті видання, http://sm.mari.kiev.ua/ (необхідна реєстрація).

Дослідження повинні бути оригінальними, актуальними і такими, що мають наукову новизну. До друку приймаються статті, які не були опубліковані раніше (у тому числі іноземною мовою) та не перебувають на розгляді в інших виданнях.

Редколегія визначає відповідність статті профілю журналу, сучасним українським та міжнародним вимогам до наукової статті та направляє її на рецензування фахівцям (процедура подвійного сліпого рецензування). Статті, подані до журналу, проходять перевірку на плагіат. Рішення щодо публікації статті приймають за результатами рекомендацій рецензентів у строк до двох місяців з моменту завершення прийому матеріалів, зокрема стаття може бути:

– опублікована без змін;

– опублікована за умови подальшого доопрацювання автором;

– опублікована після значного доопрацювання автором;

– відхилена в цілому.

Обсяг статті (без списку використаної літератури та анотацій) — 0,5–1 обл.-вид. арк. (20000–40000 знаків із проміжками).

Текст статті повинен бути ретельно відредагований та перевірений автором (надсилання матеріалу є підтвердженням того, що авторська редакція тексту є остаточною).

За фактичні та історичні помилки у статтях відповідає автор.

Мова статті: українська або англійська (пріоритет надається англомовним статтям).

При подачі англомовної статті необхідно додати до неї український варіант.

ПЕРЕЛІК СУПРОВІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

 • Анкета відомостей про автора та співавторів, яку необхідно долучити до текстового файлу після тексту статті та анотацій (Додаток 1);
 • Заява (за наявності співавторів — спільна, із підписами усіх співавторів) про те, що автор (автори) дають письмову згоду на публікацію матеріалу у виданні ІПСМ НАМ України та про те, що стаття є власною розробкою автора (авторів), ніде раніше не друкувалася і не перебуває на розгляді в інших виданнях. Заява може бути написаною від руки, у відсканованому вигляді (формати файлів *jpg, *pdf) її можна подати разом із матеріалами статті (Додаток 2).         

СТРУКТУРА СТАТТІ

УДК (класифікаційний індекс Універсальної десяткової класифікації)

Автор(и) (прізвище й ім’я)

ORCID ID (персональний код, який можна отримати, заповнивши анкету за посиланням: https://orcid.org/register)

Інформація про автора (авторів):
науковий ступінь,  вчене звання (за наявності)
посада, місце роботи,
електронна адреса, контактний телефон

Назва наукової статті повинна відповідати змісту статті і бути короткою (до 10 слів). У назві слід уникати словосполучень «Дослідження питання…», «Деякі питання…», «До проблеми…», «До питання…». Скорочення у назві не допускаються.

Анотація. Обсяг — 100–250 слів. Анотація мовою статті (анотація англійською розміщується після списку використаної літератури). Анотація повинна містити короткий зміст статті. Структура анотації має представляти логіку викладення результатів дослідження для  подальшого визначення доцільності звернення до повного тексту статті.

Анотація включає такі елементи змісту статті:

–  наукова проблема, предмет дослідження;

– мета роботи;

– методологія роботи;

Ключові слова: 3–7 слів чи словосполучень. Ключовими словами не можна вважати прізвища. Правильно: творчість (діяльність) М. Пимоненка; неправильно: М. Пимоненко.

 

Структура статті має відповідати вимогам МОН України і включати такі складові:

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науково-теоретичними або практичними завданнями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання порушених питань на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячено статтю.

Формулювання мети статті (постановка завдання).

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у вказаному напрямі.

Список використаної літератури

Список літератури необхідно оформити згідно з ДСТУ 8302:2015 (Приклади оформлення літератури за ДСТУ)

Усі джерела та використану літературу писати мовою оригіналу, без перекладу, а у «References» — транслітерувати (за бібліографічним стандартом Harvard). Сервіс для автоматичного оформлення бібліографії за вказаними стандартами https://www.sciencehunter.net/Services/Bibliography.

Для транслітерації україномовних праць — http://translit.kh.ua/,

Для транслітерації російськомовних праць — http://translate.meta.ua/translit/.

Обов’язково потрібно вказувати міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (digital object identifier) для всіх процитованих джерел, для яких вони існують.

Прізвище й ім’я автора (авторів), назва статті, анотація (1000–2000 знаків) й ключові слова подаються англійською мовою — після списку використаної літератури і джерел.

Surname Name,

Degree, Academic rank,

Position,

Name of the institution (офіційний переклад),

e-mail:

 

Title of the article:

Abstract:

Keywords:

Стаття надійшла до редакції __.__.2020

Прийнято до друку __.__.2020

 

ПІБ (повністю), контактний номер телефону.

 

ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ СТАТТІ

Файл має бути створений у редакторі Word і збережений у форматі *.doc або *.rtf.

Назва файлу має містити прізвище й ім’я автора статті і її назву. Ім’я файлу слід набирати латинськими літерами.

Приклад:

Butko_Oleg_Doslidzennya_tworchosti_Malevycha.doc

Butko_Oleg_Doslidzennya_tworchosti_Malevycha.rtf.

 

1. Формат сторінки — А4, книжкова.

2. Шрифт — Times New Roman, кегль 14 pt.

3. Міжрядковий інтервал: текст статті — 1,5; інформація про автора, анотація, література — 1,0.

4. Абзацний відступ —10 мм.

5. Поля: ліве —20 мм, праве — 10 мм, верхнє —20 мм, нижнє —20 мм.

Прізвища у статті слід писати з ініціалами (з іменем чи іменем і по батькові) перед прізвищем (наприклад: М. К. Пимоненко або М. Пимоненко).

Дати у тексті необхідно позначати числами; століття — римськими, роки — арабськими. Слова «століття», «рік», «роки» не скорочуються (наприклад: 10 березня 1842 року; XVIII століття).

Порядкові числівники та цифри (до 10) у тексті слід писати словами.

Дефіс (-), коротке тире (–), довге тире (—) вживати правильно. Перший знак уживається в складному слові, без проміжків (наприклад, соціально-культурний), другий — між цифрами (без проміжків), третій — між словами, а тому з проміжками.

Абревіатури обов’язково розшифровувати після першого згадування в тексті.

Лапки — так звані типографські: «», усередині цитат: “”.

 

ДОДАТКИ

ДОДАТОК 1

АНКЕТА

В анкеті подають відомості про автора та співавторів, пункти 1–4 обов’язково слід заповнити українською, російською й англійською мовами за такою схемою:

 1. Прізвище, ім’я, по батькові автора(-ів).
 2. Вчене звання.
 3. Науковий ступінь.
 4. Місце роботи, посада. Зазначити повну назву організації, кафедри, відділу або іншого структурного підрозділу без скорочень.
 5. Робоча адреса. Вказати поштовий індекс, країну, область/район, місто/нас. пункт, вулицю, номер будівлі.
 6. Контактний телефон та e-mail.
 7. Інформація про автора: вказати посилання на особистий веб-сайт автора чи посилання на профіль у соціальних мережах (за умови наявності та при бажанні).
 8. Назва видання, до друку в якому подано статтю.

«          » _______ 202_ р.                                                     ПІБ

(підпис)

 

ДОДАТОК 2

Головному редактору збірника наукових статей
«Сучасне мистецтво»
Сидоренко В. Д. 

ЗАЯВА

Цим засвідчую, що стаття, подана для публікації в збірник наукоих статей «Сучасне мистецтво» Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України на тему: «_____­­­­­­­­­­­­­­­­­­», ____ тис. друк. зн. із проміжками) є моєю власною розробкою, раніше не публікувалась і не друкувалась в інших наукових виданнях, не перебуває на розгляді в інших періодичних виданнях.

Я ознайомився(лась) із вимогами до подання й оформлення наукових статей до журналу та погоджуюсь на публікацію статті у випуску, черговість якого визначає редколегія видання.

Також надаю(ємо) згоду на публікування статті в електронних базах даних, куди включено наукове видання «Сучасне мистецтво».

 

 

 

«          »__________ 202_ р.                                                ПІБ

(підпис)

 

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.